Obchodní podmínky MOTIV-ACE

Všeobecné obchodní podmínky MOTIV- ACE®  ver. 2019-001

Podmínky užívání webové aplikace MOTIV-ACE® společnosti SHINE Consulting s.r.o. v souladu se zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) blíže upravují práva a povinnosti mezi společností SHINE Consulting s.r.o., se sídlem: Pozořice, Oulehla 443, 66407, IČ: 25318292, DIČ: CZ25318292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně vl. C, odd. 24686 (dále jen „SHINE“), poskytovatelem elektronického systému MOTIV-ACE® dostupného na unikátní internetové adrese vytvořené pro konkrétního uživatele, a koncovými uživateli elektronického systému MOTIV-ACE® (dále jen „Zákazníci“).

1.2.    Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž SHINE vstupuje se Zákazníky v souvislosti s jejich užíváním webové aplikace motivace.cz a jejího obsahu.

1.3.    Zákazníkem je podnikatel, který používá webovou aplikaci motivace.cz. 

2.    DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1.    Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

2.2.    Produkt: unikátní systém MOTIV-ACE® předávaný Zákazníkovi k užití jako webová aplikace motivace.cz, ke které má Zákazník přístup prostřednictvím jedinečného Webového rozhraní.

2.3.    Webové rozhraní: unikátní webové rozhraní, které SHINE vytvoří pro konkrétního Zákazníka na základě uzavřené smlouvy mezi SHINE a Zákazníkem, díky kterému má Zákazník možnost využívat Produkt. 

3.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.    SHINE zašle zájemci o Produkt objednávkový formulář. Zákazník, který má zájem o užívání Produktu, zašle vyplněný objednávkový formulář (objednávku) SHINE, a to písemně anebo e-mailem na adresu info@motiv-ace.cz. Potvrzením objednávky ze strany SHINE (písemně anebo e-mailem) dochází k uzavření smlouvy mezi SHINE a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je licence k užívání Produktu po dobu účinnosti Smlouvy za podmínek níže uvedených v těchto Podmínkách a ve Smlouvě. 

3.2.    Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Podmínkami má přednost Smlouva.

3.3.    SHINE na základě uzavřené Smlouvy vytvoří přístup Zákazníkovi k Produktu prostřednictvím unikátního Webového rozhraní pro každého Zákazníka a následně mu předá přístupové údaje k Webovému rozhraní. 

3.4.    Zákazník je povinen chránit přístupové údaje a informace o svém jedinečném Webovém rozhraní. Pro případ, že tyto údaje a informace sdělí neoprávněné osobě nebo že budou z důvodů na straně Zákazníka jakkoli prozrazeny, nese Zákazník plnou odpovědnost za zneužití těchto údajů a jeho důsledky. SHINE v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za vzniklou újmu. Zákazník je dále povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přístupových údajů a informací o Webovém rozhraní.

4.    PRŮBĚH UŽÍVÁNÍ PRODUKTU

4.1.    Vytvořením Webového rozhraní a předáním přístupových údajů je Zákazníkovi umožněno užívání Produktu. Užívání Produktu zahrnuje licenci k užívání software MOTIV-ACE® prostřednictvím webové aplikace.

4.2.    Zákazník má právo užívat Produkt ode dne zpřístupnění Webového rozhraní a předání přístupových údajů po celou dobu účinnosti Smlouvy. 

4.3.    Produkt odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který SHINE pro Produkt uvádí. 

4.4.    Produkt je zabezpečen pomocí certifikátu SSL a protokolu HTTPS, které zajišťují bezpečnou komunikaci mezi uživateským prohlížečem a serverem.

4.5.    Spolu s Produktem může Zákazník využít služeb technické podpory SHINE prostřednictvím požadavku zaneseného do formuláře HelpDesk, který bude pro každého zákazníka dostupý z Webového rozhraní. V ceně Produktu je základní technická podpora při nefunkčnosti a omezené funkčnosti Produktu, ostatní požadavky nad rámec základní technické podpory budou považovány za placené služby a budou ze strany SHINE naceněny a poskytnuty po odsouhlasení Zákazníkem.

5.    CENA PRODUKTU

5.1.    Zákazník je povinen za poskytnutí Produktu zaplatit cenu, a to předem. Cena za Produkt zahrnuje licenci k software MOTIV-ACE® kterou bude Zákazník oprávněn užívat prostřednictvím webové aplikace.

5.2.    SHINE poskytuje Zákazníkovi Produkt zdarma na dobu prvních dvou měsíců užívání Produktu, který začne běžet dnem předání přístupových údajů Zákazníkovi (dále jen „Zkušební období“). Zákazník je oprávněn během Zkušebního období ukončit Smlouvu jednostranným písemným prohlášením (včetně e-mailu) doručeným SHINE, a to nejpozději 5 dní před uplynutím Zkušebního období. V případě, že Zákazník neukončí Smlouvu před uplynutím tohoto Zkušebního období, vyjadřuje tím svoji vůli užívat placenou verzi Produktu na následujících 12 měsíců, nebude-li ujednáno kratší období (dále jen „Placené období“), a je povinen uhradit cenu za Produkt předem na celé Placené období. Zkušební období se uplatní pouze v případě první objednávky Produktu Zákazníkem, bude-li Produkt zakoupen opakovaně týmž Zákazníkem nebo bude licence k Produktu na základě objednávky Zákazníka prodloužena, Zkušební období se neuplatní.

5.3.    Zákazník a SHINE jsou oprávněni před skončením Zkušebního období ujednat i kratší Placené období užívání Produktu Zákazníkem, a to v délce trvání tří (3) nebo šesti (6) měsíců. V takovém případě je Zákazník povinen nejpozději 5 pracovích dní před uplynutím Zkušebního období požádat SHINE o změnu délky Placeného období. Tato změna je účinná písemným (včetně e-mailu) potvrzením ze strany SHINE. SHINE je povinen bezodkladně po doručení tohoto požadavku reagovat na požadavek Zákazníka.

5.4.    Není-li ujednáno jinak, po uplynutí Placeného období se Smlouva prodlužuje vždy o dobu, na kterou bylo Placené období ujednáno (tj. 12 měsíců, nebylo-li sjednáno jinak). V případě, že si Zákazník nepřeje pokračovat v užívání placené verze Produktu, je povinen zaslat oznámení SHINE, a to vždy nejpozději 5 dní před uplynutím Placeného období.

6.    PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.    SHINE vystaví Zákazníkovi fakturu, jejíž splatnost bude činit 14 dní. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na bankovní účet SHINE.

6.2.    Zákazník je povinen zaplatit cenu v plné výši i v případě, že Produkt z vlastní vůle neužívá nebo jej užívá omezeně a z tohoto důvodu není oprávněn požadovat žádnou kompenzaci.

6.3.    Veškeré ceny uvedené ve Smlouvě jsou stanoveny bez DPH. K ceně tak bude připočtena částka odpovídající DPH ve výši podle platných a účinných právních předpisů.

6.4.    V případě, že bude Zákazník v prodlení se zaplacením faktury o více než 7 dní po datu splatnosti, je SHINE oprávněn požadovat po Zákazníkovi za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky až do zaplacení. Tím není dotčeno právo SHINE na náhradu škody. Dále je SHINE oprávněn pozastavit Zákazníkův přístup k Produktu. 

7.    OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, LICENCE

7.1.    Zaplacením ceny za Produkt uděluje SHINE Zákazníkovi licenci k využití Produktu na dobu určitou, a to na dobu stanovenou v objednávce. Tato licence je Zákazníkovi poskytována jako nevýhradní a nepřenositelná.

7.2.    Zákazník nemá právo k udělování jakýchkoliv sublicencí, užívání ochranné známky MOTIV-ACE® či jakéhokoli dalšího duševního vlastnictví SHINE.

7.3.    Veškerý obsah Produktu je ve výlučném vlastnictví SHINE a je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví. SHINE nepřevádí na Zákazníka žádná práva duševního vlastnictví k Produktu s výjimkou výše udělené licence k užívání.

7.4.    Zákazník není oprávněn užívat Produkt nebo jeho část jinak než pro potřebu svého podnikání, zejména je zakázáno jejich šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného písemného souhlasu SHINE. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Produktu ze strany Zákazníků.

7.5.    Jakékoliv reprodukce nebo úpravy Produktu prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu SHINE jsou zakázány. Zejména je zakázáno obsah Produktu rozmnožovat, rozšiřovat či zpřístupnit třetím osobám.    

7.6.    Zákazník se zavazuje, že v žádném případě nebude dále obchodovat s výstupy, metodologií a know-how SHINE získanými v souvislosti s plněním dle Smlouvy.

7.7.    Smluvní strany se dohodly, že SHINE nenabývá vlastnické právo k datům Zákazníka. Výhradně Zákazník je odpovědný za obsah dat uložených do Produktu, a to i za své zaměstnance, spolupracující osoby, či jiné osoby, kterým umožní přístup k Produktu přes své Webové rozhraní. Zákazník není oprávněn nahrávat do Produktu obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, obsah, kterým je nedovoleně zasahováno do autorského práva třetí osoby nebo je součástí kriminální činnosti, nebo se pokoušet získat přístup k Produktu jiného zákazníka nebo serverům SHINE. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné a zakládá tak právo SHINE od Smlouvy odstoupit a požadovat po Zákazníkovi případně vzniklou škodu. 

8.    DŮVĚRNÉ ÚDAJE

8.1.    SHINE prohlašuje, že veškeré údaje vložené Zákazníkem do Produktu považuje za důvěrné a zavazuje se je chránit. Zákazník bere na vědomí, že SHINE za důvěrné považuje informace uvedené ve Smlouvě a poskytnuté Zákazníkovi v ústní, nebo písemné formě v souvislosti s plněním ze Smlouvy a dále také každou jinou informaci nebo dokumentaci, kterou lze označit za skutečnost konkurenčně významnou, určitelnou, ocenitelnou a v příslušných kruzích běžně nedostupnou.

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, UŽÍVÁNÍ COOKIES

9.1.    SHINE postupuje při zpracování osobních údajů v souladu právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněné na webové stránce www.motiv-ace.cz/ochrana-osobnich-udaju.

9.2.    Vzhledem ke skutečnosti, že do Produktu mohou být vkládány osobní údaje, Zákazník bere na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uloží  do Produktu, vystupuje Zákazník v pozici správce osobních údajů a SHINE v pozici zpracovatele osobních údajů. Zákazník i SHINE jsou povinni s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR. 

9.3.    Zákazník bere na vědomí, že SHINE je oprávněn používat tzv. cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Zákazníka a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Zákaznících (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Zákazníků přistupujících k Produktu.

9.4.    Produkt může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti SHINE slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Zákazníků na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Zákazníka není známa (za předpokladu, že Zákazník není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:

9.4.1.    Google Analytics – SHINE používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na www.google.com/intl/cs/policies/privacy;

9.4.2.    konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky SHINE;

9.4.3.    konverzní kódy Facebook – pro účely měření efektivity reklamy na stránky SHINE;

9.4.4.    Google AdWords – SHINE může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky SHINE, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby SHINE. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.

9.5.    SHINE si vyhrazuje právo použití i dalších cookie třetích stran, které nejsou uvedeny v seznamu výše;

9.6.    Zákazník je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookies na jeho počítači zabráněno.

10.    SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.    Uzavřením Smlouvy dle těchto Podmínek dochází též k uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

10.2.    Předmět zpracování: Předmětem zpracování jsou osobní údaje, které Zákazník uloží do Produktu dle pravidel obsažených v těchto Podmínkách. 

10.3.    Doba zpracování: SHINE zpracovává osobní údaje po dobu trvání Smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek. SHINE po uplynutí lhůty 30 dnů od ukončení Smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek smaže (odstraní) veškerá data Zákazníka, která jsou uložena v Produktus výjimkou údajů, jejichž uchovávání ukládají platné právní předpisy.

10.4.    Povaha a účel zpracování: Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy, zejména užívání Produktu.

10.5.    Typ zpracovávaných osobních údajů: Veškeré osobní údaje, které budou do Produktu nahrány. Jedná se zejména o: (a) kontaktní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, adresa bydliště/místa podnikání, státní příslušnost, IČO, telefonní číslo, e-mail; (b) další údaje nezbytné pro projektové řízení a plánování – sociálně-ekonomické a sociálně-demografické charakteristiky (manželství/partnerství, počet dětí, pracovní pozice, vzdělání, příjem ze zaměstnání, příp. jiné příjmy); (c) Další údaje – 

10.6.    Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány: zaměstnanci a spolupracující osoby Zákazníka.

10.7.    Povinnosti SHINE jako zpracovatele osobních údajů: SHINE se zavazuje:

10.7.1.    zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Zákazníka. Doloženého pokynu Správce je třeba i tehdy, mají-li být osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

10.7.2.    zajistit, aby se pověření pracovníci SHINE, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;

10.7.3.    provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení SHINE zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Pravidlech ochrany osobních údajů;

10.7.4.    zohlednit povahu zpracování a být Zákazníkovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Zákazníka reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);

10.7.5.    být Zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má SHINE k dispozici;

10.7.6.    bez zbytečného odkladu ohlásit Zákazníkovi případy porušení zabezpečení osobních údajů;

10.7.7.    poskytnout Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožnit Zákazníkovi kontrolu splnění uvedených povinností. V případě kontroly se SHINE zavazuje poskytovat Zákazníkovi součinnost.

10.7.8.    neprodleně informovat Zákazníka v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Zákazníka porušuje ustanovení GDPR nebo jiné předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

10.8.    Další zpracovatelé: Zákazník dává souhlas k tomu, aby SHINE zapojil do zpracování osobních údajů, které Zákazník uloží prostřednictvím Produktu SHINE na servery SHINE, příp. též v hostingovém centru, další zpracovatele. SHINE se zavazuje informovat Zákazníka o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout Zákazníkovi příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Pravidlech ochrany osobních údajů.

11.    LIMITACE ODPOVĚDNOSTI SHINE

11.1.    Přístup k Produktu je možný na základě unikátního Webového rozhraní a unikátních přístupových údajů, které je Zákazník povinen chránit před zneužitím. SHINE nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

11.2.    SHINE neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení SHINE. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli SHINE. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně SHINE, zavazuje se SHINE bez zbytečného odkladu uvědomit Zákazníka o této situaci a její příčině. SHINE bude pokračovat v poskytování Produktu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

11.3.    SHINE odpovídá Zákazníkovi za způsobenou škodu, nejvýše však do výše roční ceny za Produkt.

12.    UKONČENÍ SMLOUVY

12.1.    Smlouva může být ukončena písemnou dohodou SHINE a Zákazníka. Smlouvu lze vypovědět pouze z důvodů sjednaných v těchto Podmínkách.

12.2.    SHINE může písemně vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby z důvodu:

12.2.1.    Zákazník porušil Smlouvu nebo tyto Podmínky;

12.2.2.    Zákazník zpřístupnil Produkt třetí osobě, aniž by měl k tomu písemný souhlas SHINE;

12.2.3.    Zákazník je v prodlení se zaplacením ceny za Produkt delším než 30 dní;

12.3.    Zákazník může písemně vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby z důvodu: 

12.3.1.    Produkt nelze využívat z důvodu jeho nefunkčnosti po dobu delší 5 pracovních dnů.

12.4.    Zákazník může písemně jednostranně vypovědět Smlouvu bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu s výpovědní dobou v délce trvání jeden (1) měsíc, která začne běžet dnem následujícím po doručení výpovědi SHINE.

12.5.    Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, Zákazník nemá v případě předčasného ukončení Smlouvy ze strany SHINE právo na vrácení již zaplacené ceny za Produkt.

12.6.    V případě oprávněné výpovědi Zákazníka podle odst. 12.3 má Zákazník právo na vrácení části zaplacené ceny za Produkt ve výši odpovídající zbývající době, kdy Produkt již nebude užívat.

13.    ROZHODNÉ PRÁVO

13.1.    Právní vztah mezi Zákazníkem a SHINE se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.

13.2.    Veškeré spory vzniklé z těchto Podmínek a Smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek budou řešeny před českými soudy, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla SHINE.

14.    KORESPONDENČNÍ ÚDAJE

14.1.    Korespondenční údaje SHINE jsou následující:
SHINE Consulting s.r.o.
IČ: 25318292
Pozořice, Oulehla 443, 66407
Elektronická adresa:  info@motiv-ace.cz

15.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.    Zákazník uzavřením Smlouvy projevuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je při užívání Produktu dodržovat. SHINE si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. V případě změny podmínek se SHINE zavazuje Zákazníka o této změně min. 30 dnů před nabytím účinnosti těchto změn informovat prostřednictvím e-mailu na kontaktní e-mail Zákazníka. V případě, že Zákazník nebude souhlasit s provedenou změnou Podmínek, je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce trvání jeden (1) měsíc. Aktuální znění Podmínek je dostupné na internetové adrese www.motiv-ace.cz/obchodni-podminky.

15.2.    Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.

15.3.    Tyto Podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena v českém nebo anglickém jazyce.